Prawa konsumenta – zakupy przez internet

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w terminie 14 dni. Nabywca składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi podawać przyczyny, dlaczego rezygnuje z zakupu, a umowę uważa się za niezawartą.
Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Mowa tu np. o umowach, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Istotnym jest, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin ten wydłuża się o 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu 14 dni. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże powyższe informacje to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od powiadomienia konsumenta.
Konsument powinien pamiętać także o zwrocie zakupionej rzeczy przedsiębiorcy. Powinno to nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Natomiast przedsiębiorca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania. W przypadku braku zwrotu płatności, niezależnie od tego, czy nastąpił z winy, czy bez winy przedsiębiorcy, za okres opóźnienia w zapłacie konsument może żądać odsetek w ustawowej wysokości.

Jeżeli temat Państwa zainteresował lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl; tel. kom. 514-235-303; 509-245-198.

Autor: U. Barańska, stan prawny: wrzesień 2015.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 151 KKW)

Osoby, wobec których orzeczono prawomocnie wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności mają możliwość skorzystania, w wyjątkowych sytuacjach życiowych, z odroczenia wykonania tejże kary. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć jednego roku /lub 3 lat w przypadku kobiet w ciąży i samotnego rodzicielstwa/. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Zgodnie z treścią art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego wyróżnia się trzy podstawy fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności:
1. zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny – zaistnienie tych przesłanek musi być oceniane obiektywnie, w odniesieniu do określonej osoby i konkretnego stanu faktycznego. Za „zbyt ciężkie skutki” może być uznana m.in. potrzeba opieki nad osobą najbliższą, gdy nie może się nią zająć inny członek rodziny, konieczność spłaty zobowiązań kredytowych, umożliwienie ukończenia nauki, potrzeba wykonania pilnych prac polowych, konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia, choroba skazanego inna niż określona w art. 150 KKW, oczekiwanie na operację, która może być przeprowadzona jedynie w szpitalu wolnościowym;
2. ciąża i samotne rodzicielstwo – takim skazanym sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka;
3. przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych – nie dotyczy jednak skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, recydywistów oraz osób, które z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym, a także skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje postępowania wykonawczego, co oznacza, że skazany może zostać doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary. Dlatego należy zawrzeć dodatkowy wniosek z prośbą o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary.

Jeżeli temat Państwa zainteresował lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl; tel. kom. 514-235-303; 509-245-198.

Autor: U. Barańska, stan prawny: wrzesień 2015.

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności stanowi odstępstwo od zasady odbycia kary w całości i może być zastosowane do sprawcy każdego przestępstwa.

Generalnie osoba skazana może być warunkowo zwolniona po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak w przypadku recydywistów możliwe jest to dopiero po odbyciu dwóch trzecich kary, a multirecydywistów – trzech czwartych kary. Natomiast skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, zaś skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Należy pamiętać, że odbycie określonej części kary stanowi wyłącznie warunek formalny do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z reszty kary, natomiast nie stwarza żadnego prawa do takiego zwolnienia.

Przesłanką materialną zwolnienia z części kary jest pozytywna prognoza kryminologiczna oparta na wskazanych w art. 77 § 1 Kodeksu karnego kryteriach:
– postawy skazanego wynikającej głównie z jego stosunku do popełnionego przestępstwa; nie wolno jednak wyciągać ujemnych konsekwencji w przypadku nieprzyznania się do popełnienia zarzucanego skazanemu czynu, które to jest wynikiem korzystania z przysługującego mu prawa do obrony;
– właściwości i warunków osobistych skazanego; właściwości osobiste wiążą się bezpośrednio z charakterem i osobowością sprawcy, np. wiek, stan zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego, impulsywność, pracowitość, empatia. W ramach właściwości osobistych należy mieć także na uwadze skłonności skazanego do nałogów. Natomiast warunki osobiste charakteryzuje środowisko, z którego sprawca pochodzi, w którym żyje i z którym utrzymuje kontakty. Istotna jest także jego sytuacja mieszkaniowa oraz środowisko, w którym sprawca będzie pracował;
– okoliczności popełnienia przestępstwa rozumianych jako wszystkie fakty oraz sytuacje towarzyszące popełnionemu przestępstwu;
– zachowanie po popełnieniu przestępstwa tj. czynności i działania skazanego podjęte po popełnieniu czynu, za który został skazany do momentu wprowadzenia kary do wykonania oraz zachowanie w czasie odbywania kary obejmujące wyłącznie okres pobytu w zakładzie karnym.

Powyższe przesłanki mają uzasadniać przekonanie Sądu, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Jeżeli temat Państwa zainteresował lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl; tel. kom. 514-235-303; 509-245-198.

Autor: U. Barańska, stan prawny: sierpień 2015.

Czy powinienem złożyć wniosek o upadłość firmy?

Zgodnie z art. 21 Prawa Upadłościowego i Naprawczego dłużnik obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o upadłość. Jest to obowiązek dłużnika, którego niewypełnienie może rodzić negatywne skutki prawne.
Wśród najpoważniejszych wskazać należy przykładowo:
a) Art. 373 Prawa Upadłościowego i Naprawczego zezwala na orzeczenie wobec określonych w nim osób zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji – m.in. z powodu niezłożenia w terminie wniosku o upadłość;
b) Art. 299 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dopuszcza w sytuacji w nim opisanej dochodzenie od członków zarządu uregulowania zobowiązań spółki – jeżeli osoby te nie zgłosiły w ustawowym terminie wniosku o upadłość.
Są to daleko idące konsekwencje, która zawsze winny być brane pod uwagę przy ocenie czy składać wniosek o upadłość czy też zaniechać tej czynności.

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości są stosunkowo szerokie, dlatego nasza Kancelaria zaleca, aby wniosek taki był przygotowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Istotnym jest, aby wniosek został złożony w powyżej wskazanym terminie. Tylko bowiem skuteczne złożenie wniosku w ustawowym terminie chroni przed negatywnymi skutkami prawnymi.

Jeżeli temat Państwa zainteresował lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl; tel. kom. 514-235-303; 509-245-198.

Autor: J. Truszkowski, stan prawny: lipiec 2015.

Odbierać czy nie odbierać przesyłki sądowe?

Odbierać czy nie odbierać przesyłki sądowe? Kwestia ta bardzo często pojawia się w pytaniach osób, które nie miały wcześniej do czynienia z prawem. W obiegowym wyobrażeniu nieodebranie pisma sądowego nie rodzi żadnych skutków prawnych – nic bardziej mylnego!

Art. 131 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz art. 132 i następne Kodeksu Postępowania Karnego określają sposoby i terminy doręczeń pism sądowych. Pismo sądowe, które zostało wysłane na prawidłowy adres i które było właściwie awizowane przez operatora pocztowego – może być uznane za prawidłowo doręczone. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem czasu na odbiór przesyłki. Skutkiem takiego domniemania będzie traktowanie przez Sąd, iż dana osoba otrzymała przesyłkę, a skoro ją otrzymała to mogła się także zapoznać z jej treścią.
Istotnym jest, iż z chwilą uznania takiego pisma za doręczone zaczynają dla strony biec przewidziane prawem terminy. Skoro np. art. 344 § 1 KPC przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wyroku – to łatwo przewidzieć, że nie odbierając przesyłki z poczty (a więc nie znając treści tego wyroku) możemy nie ochronić swoich słusznych interesów.

Jak widać można bardzo prosto zaprzepaścić własną szansę na obronę swych praw. Tylko znając treść przesyłki sądowej możemy szybko i odpowiednio na nią zareagować. Nieodebranie sądowej przesyłki poleconej nie chroni adresata przed ewentualnymi negatywnymi skutkami prawnymi!

Jeżeli temat Państwa zainteresował lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc prawną – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl; tel. kom. 514-235-303; 509-245-198.

Autor: J. Truszkowski, stan prawny: lipiec 2015.

Dlaczego warto mieć abonament prawniczy?

W dzisiejszych czasach szybkie tempo życia i jego skomplikowanie przybiera coraz większy rozmiar i budzi zdziwienie nie tylko u profesjonalistów. Szczególnie prawo jest tą dziedziną życia, gdzie czas ma ogromne znaczenie. Nie zachowanie przewidzianych ustawowo terminów może rodzić bardzo negatywne skutki prawne, które często nie będą mogły być usunięte.

Tylko przykładowo wskazać należy na niektóre terminy:
a) 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia;
b) 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty;
c) 14 dni na zgłoszenie wniosku o upadłość
– jak widać są to terminy stosunkowo krótkie. Biorąc pod uwagę, iż czas ten często poświęcany jest na poszukiwanie odpowiedniego prawnika lub kancelarii prawnej, może okazać się, iż dana osoba nie zdąży należycie zadbać o swój interes prawny.

Nie tylko czas jest jednak istotny. Nie mniej ważne jest profesjonalne przygotowanie celem obrony swoich uzasadnionych interesów. Dostępne w internecie wzory pism nie zastąpią profesjonalnego wglądu w sprawę i odpowiedniego doboru środków prawnych i materiału dowodowego. Pisma prawnicze to przede wszystkich ich treść merytoryczna, a nie szablon dostępny on-line.

Posiadając abonament prawny osoba fizyczna, przedsiębiorca czy też osoba prawna może być pewna, iż może liczyć na stałą, fachową i rzetelną obsługę prawną. W takiej sytuacji nie jest tracony czas na poszukiwanie specjalisty, jest on w pełni wykorzystany na celowe i stanowcze dochodzenie naszych praw i co jest równie ważne, zyskujemy poczucie stałej opieki prawnej. Istotnym elementem abonamentu prawnego jest również możliwość uzyskania opieki prawnej poza oficjalnymi godzinami funkcjonowania kancelarii prawnej.

Każdorazowo zakres usług i ich cena winny być indywidualnie ustalone z klientem tak, aby jak najszerzej  i najpełniej zaspokoić jego uzasadnione potrzeby.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem ochrony prawnej w ramach abonamentu – prosimy o kontakt: http://www.kancelariabtw.pl, tel. kom. 514-235-303; 509-245-198